تمهیدات وزارت بهداشت برای تایید مدارک دانشگاه‌های خارجی غیر تایید از زبان قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت دکتر حمید اکبری در مصاحبه با ایسنا 

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه افرادی که مدرک تحصیلی خود را در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور دریافت کرده اند برای بازگشت به داخل نگران ارزشیابی مدرک خود نباشند گفت: شرکت در آزمون های بین المللی و ارزشیابی مدرک در یکی از دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت دو راهکاری است که در این زمینه تصمیم گیری شده است...