دانشکده پزشکی دانشگاه مدیترانه شرقی در سال 2012 تاسیس شده است,3سال اول دوره پزشکی(شامل دروس علوم پایه) در دانشگاه مدیترانه شرقی برگزار می شود,سال های 4 و 5 (شامل دروس عملی پزشکی) در دانشگاه مارمارا استانبول برگزار می شود,سال آخر دوره پزشکی در بیمارستانها تعیین شده برگزار می شوند که دانشجویان در این سال آخر کار درمانی خود را به صورت حرفه ای آغاز می کنند.

متقاضیان رشته پزشکی دانشگاه مدیترانه شرقی باید دارای مدرک پیش دانشگاهی در رشته های تجربی یا ریاضی و با معدل کل بالاتر از 17 باشند.رشته پزشکی دانشگاه مدیترانه شرقی ،بصورت مشترک با دانشگاه مارمارا استانبول اجرا می شود. کلاسهای پزشکی دانشگاه به زبان انگلیسی برگزار می شود. پزشکی دانشگاه مدیترانه شرقی دوره مشترکی بین دانشگاه مارمارا استانبول (که مدارک پزشکی این دانشگاه مورد تائید وزارت علوم و بهداشت است) و دانشگاه مدیترانه شرقی است. دوره پزشکی دانشگاه مدیترانه شرقی 6 ساله است که سه سال اول در قبرس و سه سال بعد در ترکیه در دانشگاه مارمارا استانبول برگزار می شود.

بر اساس مصوبه ی وزارت بهداشت و درمان کشور ایران اگر نصف و یا نصف بیشتر کل دوره تحصیلی رشته های علوم پزشکی در یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و علوم کشور ایران سپری شود مدرک فارغ التحصیلی صادر شده مورد تایید خواهد بود,بنابراین دانشکده پزشکی دانشگاه مدیترانه شرقی مورد تایید وزارت علوم و بهداشت می باشد و مدارک پزشکی فارغ التحصیلان رشته پزشکی دارای مهر تاییدیه مشترک دانشگاه مدیترانه شرقی و دانشگاه مارمارا ترکیه خواهد بود

 

پذیرش رشته پزشکی 

کلیه متقاضیان رشته پزشکی بدلیل محدودیت ظرفیت ، باید حداکثر ظرف مدت 1هفته از دریافت نامه پذیرش فرم الصاق شده به نامه  پذیرش  مبنی بر قبول شرایط و تحصیل در رشته پزشکی پر کرده و برای ما ارسال نمایند و پس از آن حداکثر ظرف 25روز مبلغ شهریه ترم اول را به حساب دانشگاه از طریق صرافی یا حساب نماینده دانشگاه در ایران واریز نموده و فیش واریزی را برای ما ارسال نمایند