خوابگاههای دانشگاه EMU به دو صورت خصوصی و نیمه دولتی می باشند 

دانلود لیست قیمت خوابگاه های دولتی و خصوصی به همراه امکانات و لیست قیمت

dorm2-4
dorm2-4

dorm2-3
dorm2-3

dorm2-5
dorm2-5

dorm2-4
dorm2-4

1/5

دانلود لیست قیمت خوابگهای دولتی

dorm1-2
dorm1-2

dorm1-1
dorm1-1

dorm1-3
dorm1-3

dorm1-2
dorm1-2

1/3